Tento specializovaný program pro statiky je určen ke kreslení výkresů z vázané výztuže. Pomocí nástrojů pro vkládání jednotlivých typů entit rychle definujete jednotlivé pruty řady a pole výztuže. Software automaticky generuje výkazy výztuže, a to buď formou tabulky, nebo dle ČSN EN ISO 3766 s přesným množstvím oceli. Program rovněž rozkreslí tvary jednotlivých vložek. Program obsahuje rozsáhlou knihovnu parametricky definovaných vložek, díky této funkci můžete do programu zadat prakticky libovolný tvar.

Součástí systému je modul pro správu a definici betonů dle ČSN EN 206:2014 (průsak vody dle ČSN EN 12 390-8). Způsob zadávání a kontroly specifikace betonu v aplikaci usnadňuje správný návrh ve smyslu výše citovaných norem a dále zajišťuje, že beton specifikovaný ve výkresech výztuže bude identický s betonem specifikovaným ve výkresech tvaru.

Kreslení výkresů z vázané výztuže

 • Databáze parametricky definovaných tvarů vložek, možnost uživatelsky definovaných volných tvarů.
 • Výkazy celkové, dílčí, rozdílové a součtové.
 • Kreslení jednotlivých vložek, multivložek i řad.
 • Vložky ve všech pohledech, řezech a různých měřítkách.
 • Rozsáhlé možnosti editace.
 • Kontrolní a editační funkce.
 • Značení betonů podle ČSN EN 206:2014.
 • Otevřený sortiment betonářských ocelí.
 • Uživatelsky možno připravit libovolnou jazykovou verzi.
 • VÁZANÁ
 • VLOŽKA
 • VŘADA
 • VPOLE
 • MEDIT
 • ZEDIT
 • ZŽEL
 • VNAJDI
 • VKONTROL
 • SETŘES
 • VLOŽŽEL
 • VÝKAZ
 • VÝKAZ2
 • VKG
 • (VREGEN)

Stažení z FTP

Pokud nemáte HW klíč nastavený pro aplikaci, chová se tato aplikace jako demoverze, můžete si ji tedy před zakoupením vyzkoušet. Demoverze je omezena na maximálním počtem vložených položek na 20.

Manuály

Ovladač HW klíče

Rozdělení VRADY

Příkaz MEDIT: Ukázat na kteroukoliv část „kóty“ mezi hraničními šipkami. Ve vybraném místě rozdělí vřadu na dvě. Pokud se takto oddělí krajní vložka, převede se automaticky na standardní jednoduchou vložku. Část vložky. Pokud se jedná o rovnou vložku ze skupiny R1, tato vložka se v ukázaném místě rozdělí na dvě vložky a vzniknou dvě vřady. Neplatí pro přesahy a okraje do vzdálenosti nastaveného zaokrouhlování délky.

19.08.13

Opravena chyba v BDEF – pokud se změnil adresář, kam ukládat, tak po kliknutí na OK nebyla volba akceptována.

28.06.2013

Opravena chyba ve vlozželu vložky tvaru D1. Oblouk se popisoval místo v cm v mm. Délka oblouku se přičte k součtu délky vložky jen když se oblouk zobrazuje a vložka je buď A1 nebo poloměr oblouku není Dbrmin!

18.04.13

Do MEDITu přidána možnost sloučit více multivložek a vložek dohromady, zkopírovat jednu nebo více vložek v rámci multivložky a uvolnit jednu nebo více vložek z multivložky.

10.04.12

Ošetřena editace v zamknutých hladinách. Pokud se nalézají entity, které chce uživatel editovat v zamčených hladinách, není příkaz proveden a je vypsána hláška. Týká se funkcí VEDIT, ZEDIT, MEDIT, VLOZZEL, SETRES, VMIR a (VREGEN)

02.04.13

Odstraněna chyba v úpravě z 18.02.13.

18.02.13

Úprava multivložky – pokud se zadá multivložka automaticky s počtem kusů nula a nenulovou roztečí (i když se nemá kreslit) tak bod vložení druhé a další vložky určuje jenom směr. Vložka se vloží do vzdálenosti dané směrem a zadanou roztečí.

04.02.13

Přidána možnost měnit texty v rozdílovém výkazu.

23.01.13

Ve funkci VMIR zrušena možnost vybrat celý výkres pomocí ENTER. Funkce BEDIT přejmenována BTEDIT (kolize z přikazem AutoCADu) Opravena chyba MEDITu – při odpojení krajní vložky z řady se nepřebral počet vrstev řady.

28.11.12

Chyba v ZZEL – při zadání na vše se pro řady objevovala hláška – různé profily/ocely i když to nebyla pravda.

20.11.12

Změny ve vázané C4: možnost ukládat soubor beton.def kdekoli nová funkce VYKAZ2 – vloží výkaz dle ČSN EN ISO 3766 nová funkce VYKAZ2 – vloží sumační výkaz z jednoho už vloženého výkazu Výkaz dle ČSN EN ISO 3766

19.09.12

Do vázané přidělán nový typ třminku TH. Třmínek TH

02.04.12

Odstraněna chyba ve vlozzelu při nastavení [x]Celková délka je součtem kót a [] Kreslit délku oblouku. Nově se již nespočítá do celkové délky vložky délka oblouku pokud není zobrazován.

03.10.11

Přidělána kontrola pro C4 existence a shodnosti betonu.

18.08.11

Přidána nová vlastnost šipek vložky – vždy ukazují na vložku. Vámi ukázaný bod šipky se promítne kolmo na každý i obloukový úsek a nejbližší průmět se použije. Pokud žádný průmět neexistuje (ukázali jste mimo vložku) tak se použije nejbližší bod vložky.

12.07.11

Opraveno kreslení šipky pokud není vykreslena bublina.

03.06.11

Přidána možnost uživatelsky zadat max. průsak modul pružnosti a krytí do vazc4. Snížen nárůst při volbě XF2-4. Do setupu přidělána pro atribut DWG_NAME rozpisky psaní přípony .DWG + při tisku do pdf souboru se vykreslí .PDF.

18.05.11

Do MEDITu přidána možnost dělit i řady v řezu.

27.04.11

Přidána možnost do SETUPu VLOZZELu šířkový faktor Kótování vložky a měřítko vykreslení popisu vložželu.

24.04.11

Přidělána nová norma C4, která má jiný způsob zadávání betonu, jinak je jako C3. Nové funkce : BETDEF – nadefinuje nový beton a zapíše ho do souboru beton.def v rootu akce (RECOC), nebo do adresáře DWG případně RC_60. BETVLOZ – vloží blok s betonem do šalováku. BEDIT – umožní editovat tento blok BKONTROL – zkontroluje celou akci zda betony vložené ve výkresu jsou i v souboru beton.def a zda jsou shodné jejich vlastnosti. Dialog definice betonu

02.03.11

Opravena chyba VEDITu na počet vrstev řady, která vznikla po úpravě z 25.01.11

24.02.11

Do setupu Vložky normy C3 přidány volby [x] Zohlednit Alfa1 při výpočtu kotevní a přesahové délky a [x]Zohlednit Alfa2 při výpočtu kotevní a přesahové délky

15.02.11

Do definice vložky normy C3 přidána minimální návrhová rozteč. Používá se k výpočtu poloměru ohybu pro tažené vložky. Zárověň bylo do setupu vložky pro C3 přidána hodnota zaokrouhlení tohoto poloměru. Pokud se ve vložce, nebo v řadě zadá (a zobrazí) rozteč menší než je minimální je o tom uživatel informován varovným výpisem v dialogu. Platí jen pro vložky, které nejsou rovné a je v nich použit poloměr ohybu pro tahové vložky a pro normu C3. Do funkce VKONTROL části “kontroloa integrity” byla přidělána kontrola rozteče viz výše.

10.02.11

Upravena funkce VKG pro C3 tak aby brala z názvu souboru 8. místo 6. písmena

25.01.11

Doplněna RADA o možnost vypnout zobrazení rozteče. Doplněn VEDIT o možnost přímé editace kusů a rozteče řady. Při zadání rozteče 0.0 rozteč zmizí. Doplněn MEDIT na rozdělení řady. Umoží odebrat z řady krajní vložku. Do VazC3, VazD1 a VazO1 doplněna možnost v Setupu zadat znaky, které se zapíší za jednotlivé oceli pro zadání tažnosti A,B a C. S tím zároveň upraveny soubory DAT s názvy ocelí. Do SETUPu Vlozky doplněna možnost zadat zaokrouhlení celkové délky vložky typu R1.

19.10.10

Odstraněna chyba ve vykreslování VRAD pomocí externích programů (stěna, deska..).

07.10.10

Doplněna funkce VEDIT při ukázání na text za(před) bublinou vložky. Při ukázání na počty kusů je možné je okamžitě na příkazovém řádku editovat. Počet kusů před ‘x’ při zadání 0 zmizí, jinak se změní na zadaný počet. Počet kusů za ‘x’ nelze u vložky zadat nulový, u multivložky se po zadání 0 přepočte na počet vložek multivložky. Při ukázání na rozteč je možné ji okamžitě na příkazovém řádku editovat. Při zadání 0.0 rozteč zmizí.

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter